آخرین نظرسنجی های قرارداده شده در کانالهای تلگرامی

@bourseiness - کدام گزینه درمورد اثر تغییرات قیمت کالا بر تقاضا اشتباه است؟ anonymous poll

گزینه 3: اگر قیمت کالای جانشین کاهش یابد، منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.

6.25%

گزینه 2: تغییر قیمت کالای مستقل بر منحنی تقاضا تاثیری نخواهد داشت.

37.50%

گزینه 1: اگر قیمت کالای مکمل افزایش یابد، منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد.

56.25%

@shaffafeyat - 🚨نظرسنجی شماره 1 شفافیت👈👇👇 باتوجه به پیش بینی ها،درصورت وقوع بارشهای زیاددرمرکزکشور به ویژه دراستانهای اصفهان وچهارمحال واحتمال وقوع سیل کدام اتفاق می افتد!؟ anonymous poll

3_مسئولان غافلگیرمیشوندومثل حوادث قبلی فقط مردم نقش حیاتی دارند

18.92%

2_مسئولان بحران رامدیریت کرده واتفاق ناگواری نمی افتد!

11.97%

1_بازهم مسئولان غافلگیرمیشوندو سیل اماکن رانابودمیکند!

67.95%

@nragile - :)))) anonymous poll

پنج ین میدم منو بکش (منکه میدونم شما که ازین جرئتا ندارین)

23.81%

یاتو کیه (هرکی این گزینه رو میزنه امیدوارم چپه شه)

26.19%

((((((((:آره

28.57%

تو هنوزم یه کفترچاهیِ چاقی سعی نکن مارو گول بزنی

21.43%

Recent Telegram Posts

مطلب مورد نظر یافت نشد.

جدیدترین تغییرات