آخرین نظرسنجی های قرارداده شده در کانالهای تلگرامی

@PofigizmEsthetics - Что лучше? anonymous poll

Просто жить одному и не заморачиваться (как Уильям II)

28.00%

Завести с женой мопсов (как Эдвард VIII)

28.00%

Много детей с женой и не заводить любовниц (как Оливер Кромвель)

34.00%

много детей от разных женщин и 0 детей с женой (как король Чарлз II)

10.00%

@anarcocapitalismo - Em quais outros idiomas vocês conseguem ler conteúdo e notícias em geral? anonymous poll

Outro(s).

12.00%

Francês.

0.00%

Espanhol.

8.00%

Inglês.

80.00%

@Sadjad_Materials - میخواهید از ۱۷ خرداد به بعد کلاس ها به چه صورتی باشد؟ anonymous poll

۳)تا هفته آخر مجازی و هفته آخر به صورت حضوری اختیاری برگزار شود

41.51%

۲)کلاس ها به صورت حضوری برگزار شود

45.28%

۱)کلاس ها به صورت مجازی برگزار شود

9.43%

Recent Telegram Posts

مطلب مورد نظر یافت نشد.

جدیدترین تغییرات