آنالیز تلگرام - سرویس اشتراک تلگرام

گزارش آماری کانال های تلگرام در آبان ماه ۹۶

Nov. 20, 2017, 12:54 p.m.

روند ثبت کانال های تلگرام و کانال های تازه تاسیس در آبان ۱۳۹۶ را در این گزارش خدمت شما عزیزان عرض مینماییم.

گزارش آماری کانال های تلگرام در مهرماه ۹۶

Oct. 19, 2017, 2:21 p.m.

روند ثبت کانال های تلگرام و کانال های تازه تاسیس در مهرماه ۹۶ را در این گزارش خدمت شما عزیزان عرض مینماییم.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'четверть деда' از @memvirus به @memfather
  • تغییر نام کاربری کانال 'مرجع ورزش' از @ghas2 به @marjaevarzesh
  • تغییر نام کاربری کانال 'Gook2020😂' از @khadamatmajazi77 به @gook2020
  • تغییر نام کاربری کانال 'UʟᴛʀᴀNᴇᴛ - Tᴇᴀᴍ 🚀' از @UltraNetTeam1 به @UltraNetTeam
  • تغییر نام کاربری کانال 'خدمات تلگرام واینستاگرام' از @tabligh_kadeh_10 به @khadamat10f
  • تغییر نام کاربری کانال 'پینک جیپ.' از @IfYouSearchItYouAreAnIdiotTo به @PinkJeep
  • تغییر نام کاربری کانال 'سوپر لند😍' از @xxxxxxxyup به @xxxxxxxyupp