تغییر آدرس - سرویس اشتراک تلگرام

تغییر کانال تلگرام ستاد رییس جمهور

July 18, 2017, 1:38 p.m.

رسانه رسمی ستاد آقای روحانی به صورت کلی از @rouhani96ir به @nazar تغییر هویت داد.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'نهادهای دانشجویی دانشگاه یزد' از @yusgroups به @yus_in
  • تغییر نام کاربری کانال 'کتابخانه مجازی 📚' از @PDFBaaz به @VIRLibrary
  • تغییر نام کاربری کانال 'Hoshi Studio' از @honoshiyu به @HonoShiYu
  • تغییر نام کاربری کانال 'UFDUB.COM GROUP' از @ufdub به @UFDUB
  • تغییر نام کاربری کانال 'آشپزی وگان' از @ashpazivegan به @AshpaziVegan
  • تغییر نام کاربری کانال 'Qizlarni_orash_siri' از @qizlarni_orash به @Qizlarni_orash
  • تغییر نام کاربری کانال 'ایدیم عوض شده' از @mantal0_o به @Mantal0_o