مشاهده کانال (آخرین خبر اردبیل)

تاریخ تاسیس:

April 28, 2017, 2:21 a.m.

31 630

12 471

973

آخرین خبر اردبیل

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🔻درکوتاهترین زمان به روزترین باشید 🔴 تبلیغات و ارسال مطالب 👇 @Ardabiltoday_admin 🔸ارتباط با استان های👇 @AK_ostanha1 ارسال حرف مردم 👇 @Ardabil_voice
جدیدترین تغییرات