مشاهده کانال (اقتصاد رفتاری)

تاریخ تاسیس:

June 10, 2016, 2:28 a.m.

11 888

36 122

975

اقتصاد رفتاری

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
من دکتر مصطفی نصراصفهانی و دوستانم در موسسه بینش‌های رفتاری در اینجا مطالبی از اقتصاد و مالی رفتاری می نویسیم؛ از مرزهای دانش رفتاری(خرد و کلان) تاکاربرد آموزه ها در زندگی شخصی...
جدیدترین تغییرات