مشاهده کانال (بهلول)

تاریخ تاسیس:

Dec. 25, 2015, 3:52 a.m.

26 869

11 562

1308

بهلول

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
روزنامه طنز«بهلول»در زمان ناصرالدینشاه منتشر میشد،دراین روزنامه شخصیت بهلول(برگرفته ازنام بهلول معروف) ‌بعنوان فردی دلسوز و آگاه با استفاده از طنز و ادبیات مردم کوچه و بازار به نقد حوادث روز می‌پرداخت. . . . . @BohLOL_mارتباط
جدیدترین تغییرات