مشاهده کانال (بهلول)

تاریخ تاسیس:

Dec. 25, 2015, 3:52 a.m.

12 205

24 344

1308

بهلول

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
روزنامه طنز«بهلول»در زمان ناصرالدینشاه منتشر میشد،دراین روزنامه شخصیت بهلول(برگرفته ازنام بهلول معروف) ‌بعنوان فردی دلسوز و آگاه با استفاده از طنز و ادبیات مردم کوچه و بازار به نقد حوادث روز می‌پرداخت. آدرس @BohLOL_mارتباط


جدیدترین تغییرات