مشاهده کانال (بهلول)

تاریخ تاسیس:

Dec. 25, 2015, 3:52 a.m.

9 495

44 482

1308

بهلول

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
روزنامه طنز«بهلول»در زمان ناصرالدینشاه منتشر میشد،دراین روزنامه شخصیت بهلول(عاقل مجنون نما) ‌بعنوان فردی دلسوز و آگاه با استفاده از طنز و ادبیات مردم کوچه و بازار به نقد حوادث می پرداخت
جدیدترین تغییرات