مشاهده کانال (IYMONLI QALBLAR)

تاریخ تاسیس:

Dec. 20, 2019, 10 p.m.

24 191

16 558

0

IYMONLI QALBLAR

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
Эй иймон келтирганлар! Аллоҳни кўп зикр қилинглар. (Аҳзоб сураси, 41-оят)
جدیدترین تغییرات