مشاهده کانال (راهبرد)

تاریخ تاسیس:

Nov. 6, 2015, 10:54 p.m.

8 723

40 465

372

راهبرد

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
يادداشت هاي توسعه ایران "برای بت پرست نبودن کافی نیست، بت ها را بشکنی، بلکه باید خوی بت پرستی را کنار بگذاری". امیرحسین خالقی تماس: @AmirHosseinKHQ و Info@khaleQi.com
جدیدترین تغییرات