مشاهده کانال (نيك گفتار- دكتر علی سعدوندی)

تاریخ تاسیس:

May 22, 2016, 3:48 p.m.

575

421 607

607

نيك گفتار- دكتر علی سعدوندی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
كاربرد نظريات علم اقتصاد در ارتقاى كارايى و كاهش نابرابرى ✉️alisaedvandi@yahoo.com 🌐https://ae.linkedin.com/in/alisaedvandi Ali Saedvandi, PhD, FRM Assistant Professor of Banking and Finance UOWDدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات