مشاهده کانال (کل٘به امید)

تاریخ تاسیس:

Oct. 9, 2015, 2:18 p.m.

7 031

43 972

853

کل٘به امید

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مهربانی را اگرقسمت کنیم من یقین دارم به ما هم میرسد آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تا خدا هم میرسد 😍😍😍 @aycalack2 👈 Instagram.com/_u/mostafa.akhondi74 پیج اینستاگرامم کانال شعرهای خودم حتما ببینین🙇‍♂️ 👇 @mos74tafa
جدیدترین تغییرات