مشاهده کانال (بلخاب زیبا)

تاریخ تاسیس:

April 25, 2017, 1:57 p.m.

924

249 978

89

بلخاب زیبا

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
هرکدام از ما میتوانیم رسانه ای از دیار خود باشیم کانال بلخاب زیبا، حرکتی است رسانه ای،که جوانان بلخابی برای معرفی دیار خود آغاز نموده اند باماباشید برای ارتباط با آدمین وارسال انتقادات و پیشنهادات @balkhabi313 ارسال عکس ومتن وتبلیغات @seyedbalkhabi
جدیدترین تغییرات