مشاهده کانال (بزرگمهر حسين پور)

تاریخ تاسیس:

Oct. 5, 2015, 4:50 p.m.

16 462

22 851

1681

بزرگمهر حسين پور

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
هر کس باید روزانه یک آواز بشنود ، یـک شعــر خـــوب بــخـــوانـــد به یـک اثـر هنــری خــوب نگاه کنــــد ، و در صورت امکان چنـد کلمه حــرف منطقی بزنــد ... ! گـوته








جدیدترین تغییرات