مشاهده کانال (ስለ ፍቅር💏)

تاریخ تاسیس:

Aug. 14, 2019, 7:47 p.m.

1 584

206 005

0

ስለ ፍቅር💏

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
~♥ በግጥሞቻችን♥ ♥ ~ በልቦለዶቻችን♥ ♥ ~ በፍቅር ደብዳቤዎቻችን♥ ♥ ~ በፎንቃ ክሊኒኮቻችን♥ ♥ ይዝናኑ ፣ ይማሩ ፣♥ አዘጋጅ♥ እና አቅራቢ♥ ♥(ዮዳሄ-ብሩክ)♥ 👇👇👇 አሳብ እና አስተያየት ♥ 🔜 @Yodixo
جدیدترین تغییرات