مشاهده کانال (💝حمه شیدا💝)

تاریخ تاسیس:

July 11, 2019, 6:09 p.m.

585

383 998

0

💝حمه شیدا💝

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال رسمی هنرمند ملی 🎀حمه شیدا🎀 لەگەڵ ئەسڵ، هەمو فەسڵ👻 لەگەڵ نا ئەسەڵ ، هیچ نافەسڵ👻 Oғғιcιαl Pᴀɢᴇ Oɴ Tᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ⤵️ 🔷 Telegram.me/hama3aida 👨‍💻lمــدیـریـتl : @Kamran2510 تبلیغ ✔ #اصکی_رفتن_بی_ناموس @hama3aida. لفت نده بی صدا کن🔇
جدیدترین تغییرات