مشاهده کانال (امضای کری تضمین است)

تاریخ تاسیس:

Oct. 13, 2017, 7:02 p.m.

214

470 831

36

امضای کری تضمین است

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
این کانال برای ثبت یکی از بزرگترین حماقتهای روشنفکران و غربزدگان ایرانی که خود را نماینده عقلانیت هم میدانند ایجاد شدهدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات