مشاهده کانال (ڪانال رسمی حسین مقصودۍ)

تاریخ تاسیس:

Nov. 30, 2015, 11:53 a.m.

4 258

80 326

708

ڪانال رسمی حسین مقصودۍ

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🛑 تنها کانال رسمی حسین مقصودی نماینده مردم فهیم حوزه انتخابیه سبزوار بزرگ 👥 دفاتر ارتباطات مردمی: سبزوار: بلوار چمران، طبقه ی فوقانی رستوران عادل تهران: بهارستان، مجلس شورای اسلامی، طبقه سوم، اتاق306
جدیدترین تغییرات