مشاهده کانال (مسجدجامع شهرستان قدس)

تاریخ تاسیس:

Jan. 13, 2019, 11:18 a.m.

117

769 294

0

مسجدجامع شهرستان قدس

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مسجدجامع شهرقدس خوف محشر از کسۍباشدکه او بۍصاحب است صاحب ما درقیامت عمه جانم زینـب است آدرس ما دراینستاگرام: https://instagram.com/jame_qods ارائه نظرات وپیشنهادات: https://t.me/hajhoosein_Kharazi
جدیدترین تغییرات