مشاهده کانال (پردیس سینمایی کورش)

تاریخ تاسیس:

Oct. 7, 2015, 10:37 a.m.

9 763

31 797

252

پردیس سینمایی کورش

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
بزرگترین پردیس سینمایی کشور با 14 سالن سینما و تاتر و 2860 صندلی @Cinemakourosh
جدیدترین تغییرات