مشاهده کانال (ꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜم‍ ‍ئ س‍ ‍ا ت‍ ‍ا ن‍ ‍ل‍ ‍ا ر ک‍ ‍و چ‍ ‍ه ‍ س‍ ‍یꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ)

تاریخ تاسیس:

April 15, 2018, 2:51 p.m.

2 067

132 576

10

ꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜم‍ ‍ئ س‍ ‍ا ت‍ ‍ا ن‍ ‍ل‍ ‍ا ر ک‍ ‍و چ‍ ‍ه ‍ س‍ ‍یꙮٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
💥💠 ⬅️ڬاڹإڷ ڕښمێ #ځسڹ_ٹٷڑك➡ 💠💥️ 💔گۄزڷ ډېڪڷمه ڵړ 💔مٳهڼێ لٱږ 💔شعڒڵڒ 💔ۺكيڵړ و...🚶 یـاخجــی سـالـدیــنـ مـنـیـ بـو مــحـنـتــهـ چـــیــخــدیــن آرادان گـــوروم اخـر ســنـیـدهـ مـن گـــونـهـ گــویــســن یــارادانـ ێۊڸ👇 @HASSAN_AZ_TURKEMدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات