مشاهده کانال (يادداشت هاي مجيد فاضلي)

تاریخ تاسیس:

June 13, 2018, 8:32 p.m.

200

690 573

1

يادداشت هاي مجيد فاضلي

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مطالعات مالي اقتصادي ، تجاري و گاهي اجتماعي دانش آموخته اقتصاد دانشگاه اصفهان و مديريت مالي-بازرگاني دانشگاه مالتي مدياي مالزي جهت ارتباط تلگرام؛ @Fazeli_Biz
جدیدترین تغییرات