مشاهده کانال (اخبار ریاست جمهوری)

تاریخ تاسیس:

Oct. 2, 2015, 2:17 p.m.

6 780

55 528

616

اخبار ریاست جمهوری

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
اخبار و مطالب معتبر درباره رئیس جمهوری اسلامی ایران @president_irFans
جدیدترین تغییرات