مشاهده کانال (پروفوسور مجید سمیعی)

تاریخ تاسیس:

May 1, 2017, 6:07 p.m.

315

444 980

1

پروفوسور مجید سمیعی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
﷽ نام دکتر سمیعی نه تنها برای ایران،بلکه برای جهان شناخته شده است این کانال در جهت ارتقا سلامت میکوشد و با شخص ایشان ارتباط ندارددر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات