مشاهده کانال (Hate Everything 🤬)

تاریخ تاسیس:

Dec. 27, 2017, 7:05 p.m.

163

635 746

0

Hate Everything 🤬

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
Non c'è niente di peggio di trovarsi davanti a una coppietta sdolcinata. Purtroppo non è la sola cosa odiosa a questo mondo, quindi unisciti e vieni a odiare tutto con noi! Alleati a @canaliebot
جدیدترین تغییرات