تبلیغات

مشاهده کانال (خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد)

تاریخ تاسیس:

May 22, 2016, 7:32 p.m.

تعداد اعضا:

174

77

خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد

افزودن به تلگرام

خیریه حمایت ازدانش آموزان ودانشجویان مستعد بی بضاعت کمک به تسهیل در اشتغال و ازدواج جوانان www.yaraneojan.ir 04143330212 تلفاکسدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...